Политика за поверителност

Защита на личните данни

Във връзка с прилагането считано от 25 май 2018 г. на Общия регламент за защита на данните, приет на 27 април 2016 г. от Европейския парламент, който се отнася до защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (наричан по-долу "GDPR" "), бихме желали да Ви информираме, че имате следните права, свързани с обработката на Вашите лични данни от Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. Vasco Electronics с регистрирано седалище в Kraków, al. 29 Listopada 20.

Опeратор на лични данни

Оператор на Вашите лични данни е Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. с регистрирано седалище в Kraków, Полша, al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków.

Можете да се свържете с нас по електронна поща: gdpr@vasco-electronics.com.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани със следните цели:

 • оценка на услугата и предоставяне на услугата – съгласно член 6, ал. 1 буква б) GDPR (необходима за сключване и / или изпълнение на договор);
 • разглеждане на жалба – съгласно член 6, ал. 1 буква б) GDPR (необходима за сключване и / или изпълнение на договор);
 • изпращане на имейл известия за съобщения в клиентския панел – съгласно член 6, ал. 1 буква ф) GDPR (законни интереси, преследвани от администратора на лични данни); законните интереси на Дружеството включват уведомяване на клиента за стъпките, предприети във връзка с извършване на услуга, за да се използва услугата по-удобно;
 • телефонни контакти, свързани с извършването на услугата – съгласно член 6, ал. 1 буква а) GDPR (съгласие);
 • издаване на фактура и изпълнение на други изисквания, произтичащи от разпоредбите на – данъчното законодателство. 1 буква ц) GDPR (необходими за спазване на законово задължение, на което е подчинено Дружеството);
 • съхранение на неплатени запитвания – съгласно член 6, ал. 1 буква ф) GDPR (законни интереси на администратора на лични данни); законните интереси на Дружеството включват спечелване на нови клиенти и предоставяне на по-голям брой услуги;
 • предоставяне на отстъпки – съгласно член 6, ал. 1 буква а) GDPR (съгласие);
 • установяване, упражняване или защита на правни искове – съгласно член 6, ал. 1 буква ф) GDPR (законни интереси на администратора на лични данни); законните интереси на Дружеството включват защита на имуществото на Компанията;
 • притежаване на архиви и доказателства, за да се осигури информация, която може да се използва за демонстриране на фактите – съгласно член 6, ал. 1 буква ф) GDPR (законни интереси на администратора на лични данни); законните интереси на Дружеството включват притежаване на информация, която е необходима за пример за местните власти;
 • аналитични цели, наред с други анализи на данните, събрани автоматично чрез уебсайта, включителекво бисквитки – съгласно член 6, пар. 1 буква а) GDPR (съгласие) и член 6, ал. 1 буква ф) GDPR (законни интереси на администратора на лични данни); законните интереси на Дружеството включват събиране на информация за дейностите на потребителите;
 • администрация на уебсайта – pсъгласно член 6, ал. 1 буква ф) GDPR (законни интереси на администратора на лични данни); законните интереси на Дружеството включват ефективна администрация на уебсайта;
 • качване на коментари на уебсайта – съгласно член 6, ал. 1 буква а) GDPR (съгласие);
 • потребителите, добавящи мнения за услугите – съгласно член 6, ал. 1 буква а) GDPR (съгласие).

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, при условие че такова оттегляне не засяга законността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му. Предоставянето на лични данни е доброволно, обаче:

 • предоставянето на такива данни като име и имейл адрес е необходимо за оценка на услугата и сключване на споразумението (предоставянето на услугата ще бъде невъзможно без тези данни);
 • предоставянето на такива данни като име, имейл адрес, номер на поръчка е необходимо за разрешаване на жалбата, а в случай на възстановяване на пари - също предоставяне на адрес по местоживеене и номер на банкова сметка (без тези данни, оплакването не може да бъде разрешено и възстановяване не може да бъде извършено);
 • предоставянето на такива данни като име и фамилия, име на фирма, адрес на регистрация, данъчен номер е необходимо за издаване на фактура за услугите и произтича от разпоредбите на закона (фактури не могат да се издават без тези данни);
 • предоставянето на такива данни като име и имейл адрес е необходимо за предоставяне на отстъпка за бъдещите услуги (отстъпката не може да бъде предоставена без тези данни);
 • в случай на изпращане на поръчката до определени държави - необходимо е да се предостави идентификационен номер, така че да се изпрати поръчката (без предоставяне на идентификационния номер ще бъде невъзможно изпращането на поръчката до определени държави).

Получатели на данни

Вашите лични данни могат да бъдат споделени с нашите куриери, адвокати, доставчици на платежни услуги, хостинг компания, счетоводна компания, застрахователно дружество, компанията, която управлява ERP системата, компанията, която участва в управлението на обслужването на клиенти, като освен това ние можем да бъдем обвързани например въз основа на разпоредбите на закона за споделяне на Вашите лични данни с частни и публични организации.

Използване на лични данни за автоматизирано вземане на решения

В случай че дадете Вашето съгласие, посочено в точка 5 от политиката за бисквитките на уебсайта vasco-electronics.bg, Вашите лични данни могат да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, за рекламни цели.

Прехвърляне на лични данни към трети страни или международни организации

Администраторът на лични данни не прехвърля Вашите лични данни към международни организации.

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени от Администратора на лични данни в страни извън Европейското икономическо пространство (което включва Европейския съюз, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия), т.е. към субекти като Google LLC, Facebook Inc, Twitter Inc.

Прехвърлянето на Вашите лични данни към субекти извън ЕИП става въз основа на Вашето съгласие или до степен, необходима за изпълнение на сключеното споразумение.

Бихме искали да Ви информираме, че ако Вашите лични данни бъдат прехвърлени към субекти извън ЕИП, съществува риск държавите, в които тези юридически лица имат седалище, да не осигурят равностойно ниво на защита на Вашите лични данни на това, предоставено от GDPR.

За да осигурим обаче възможно най-високо ниво на защита на Вашите лични данни, в отношенията си с лица извън ЕИП използваме и стандартни договорни клаузи за защита на личните данни, одобрени от Европейската комисия.

Продължителност на съхранението на лични данни

Вашите лични данни ще се съхраняват за следните периоди:

 • продължителност на споразумението — по отношение на личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на споразумението;
 • за период от 3 години или 10 години + 1 година — по отношение на личните данни, обработвани с цел установяване, упражняване или защита на претенции (продължителността на периода зависи от това дали и двете страни са предприемачи или не);
 • за период от 6 месеца — по отношение на личните данни, които са били събрани по време на оценка на услугата и споразумението не е сключено незабавно, т.е. обработване с цел бъдещо сключване на споразумението;
 • за период от 5 години — по отношение на личните данни, обработвани с цел покриване на данъчните изисквания;
 • до момента на оттегляне на съгласието или постигане на целта за обработка, но не по-дълго от години 5 — по отношение на личните данни, обработвани по съгласие;
 • до момента на подаване на ефективно възражение или постигане на целта за обработка, но не по-дълго от години 5 — по отношение на личните данни, обработвани съгласно законни интереси на администратора на лични данни или за маркетингови цели;
 • докато не остареят или изтекат, но не повече от 3 години — по отношение на личните данни, обработвани главно за аналитични цели, във връзка с използването на бисквитки и администриране на уебсайта.

Информация за Вашите права, свързани с обработката на лични данни

Имате право да получите достъп до Вашите лични данни, да поискате корекция на данните, тяхното изтриване и ограничаване на обработката им, да прехвърлите данните и да подадете възражение срещу обработването на данните.

Можете да заявите обработка на Вашите данни, като изпратите имейл на gdpr@vasco-electronics.com. Искането трябва да съдържа данните, които ни позволяват изрично да Ви идентифицираме.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган, който се занимава със защита на личните данни – до Службата на комисаря за информация, ако решите, че личните Ви данни не се обработват в съответствие със закона.

Политика за бисквитки на уебсайта vasco-electronics.bg

Обща информация

Собственик на уебсайта е Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. със седалище в Краков, Полша, наричана по-долу "Магазин".

Ние уважаваме правото на поверителност на потребителите на Магазина, опериращ под името: vasco-electronics.bg. Ние приемаме организационни и технически мерки, за да предотвратим намесата по отношение на поверителност на нашите потребители спрямо трети страни.

Ниво на защита

Нашата цел е да гарантираме ниво на защита, произтичащо от приложимите законови разпоредби:

 • Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (GDPR),
 • Наредба от 18 юли 2002 за предоставяне на услуги чрез електронни средства,
 • Наредба от 16 юли 2004 – Закон за телекомуникациите.

Покупките в нашия магазин са защитени с протокола SSL, който е специален стандарт за предаване на криптирани данни. Като част от уеб сайта на нашия магазин ние поставяме връзки, чрез които можете да стигнете до други уеб сайтове. Докато използвате уебсайта на магазина, за да подобрите неговата функционалност, чрез предоставените връзки, бисквитки от други доставчици на услуги, например: Facebook, Twitter, Google, могат да бъдат поставени на Вашето устройство.

Политиките за поверителност и условията за използване на бисквитки, създадени от посочените субекти, са извън контрола на Магазина. Препоръчваме преди да използвате други уеб сайтове, да прочетете както техните политики за поверителност, така и условията за използване на бисквитки, по-специално:

Терминологичен речник

 • Бисквитка – информация, запаметена на компютъра на потребителя от Магазина, която може да бъде прочетена от Магазина, когато компютърът е свързан отново с Магазина.
 • Системен дневник – информация на компютъра на потребителя, която се предава от компютъра при всяко свързване. Системният дневник може да съдържа редица данни, напр. IP номер, който позволява да се определи местоположението на устройството.
 • IP адрес – индивидуален номер, който се разпределя към всеки компютър, свързан към Интернет. Той може да бъде статичен или динамичен в зависимост от това как е зададен на дадено устройство (постоянно или временно).
 • URL адрес – локатор на уеб ресурс, най-често посочен в контекста на адрес на уеб страница. Адресът на уеб страница се основава на формата на URL.

Събиране на данни

Ние съхраняваме заявки на сървъри, разпознати по URL адреси и които се отнасят до:

 • IP адрес на крайното устройство,
 • име на потребителската машина, ако идентификацията е възможна с протокола http,
 • потребителско име, предоставено по време на процеса на оторизация,
 • времето на заявката,
 • първият ред на http заявката,
 • код за отговор на http, обемът на данните, изпратени от сървъра,
 • връзката за препращане на URL адреса на по-рано посетената уеб страница, ако потребителят е бил пренасочен към Магазина от вътрешен сървър,
 • информация за уеб браузъра на потребителя,
 • информация за грешки по време на транзакции.

Данните не позволяват директно идентифициране на лица, които разглеждат Магазина. Магазинът не събира автоматично никаква информация, освен информацията, съдържаща се в бисквитте.

Винаги можете да промените настройките за поверителност във Вашия браузър

Как?

Кликнете по-долу, ще Ви обясним стъпка по стъпка.

Политика за бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки, в съответствие с член 173 от Закона от 16 юли 2004 г. - Закон за телекомуникациите. Бисквитките са ИТ данни, най-често текстови файлове, които се съхраняват на терминално устройство. Те обикновено съдържат името на уеб страницата, от която произхождат, продължителността на тяхното съхранение и номер.

Ние използваме следните видове бисквитки:

 • бисквитки за сесия – sсъхраняват се на терминалното устройство, докато потребителят не излезе или напусне Магазина,
 • постоянни бисквитки – съхраняват се на терминалното устройство за времето, определено в техните параметри или докато потребителят ги изтрие,
 • бисквитки за ефективност – съдържащи информация за начина, по който се използва Магазина,
 • необходими бисквитки – необходими за правилното изпълнение на поръчка,
 • функционални бисквитки – "запомняне" на настройките на потребителите и персонализиране на услугата,
 • собствени бисквитки – поставени от Магазина,
 • външни бисквитки – идващи от друг сайт различен от този на Магазина.

Файловете с външни бисквитки се използват за рекламни цели, но само ако дадете Вашето съгласие. Недаването на такова съгласие не засяга и не се отразява неблагоприятно върху функционирането на уеб сайта на магазина.

Тези файлове не съдържат информация, която позволява идентифициране на потребителите и не дава възможност да се определят личните данни на потребителите. Можете да промените обхвата на събраните данни, като коригирате настройките на уеб браузъра, който използвате. За да настроите адекватно настройките към вашите нужди и да промените условията за съхранение или получаване на бисквитки, препоръчваме да изберете опцията "Помощ" на конкретния браузър.

За промяна на настройките за поверителност на Вашия браузър:

Информация за опцията за промяна на настройките на бисквитките на най-често срещаните уеб браузъри:

Google Chrome:

Кликнете върху менюто (горния десен ъгъл), раздел Настройки> Напреднали. Под „Поверителност и сигурност“ настиснете върху Настройки на съдържанието. Под "Бисквитки" могат да се променят следните настройки на "бисквитките": изтриване на бисквитки, блокиране на бисквитки по подразбиране, позволяване на бисквитки по подразбиране, запазване на бисквитки и данни от уеб страници до излизане от браузъра, разрешаване или блокиране на бисквитки за конкретен сайт.

Internet Explorer 6.0 and 7.0:

В менюто на браузъра (горен десен ъгъл): Инструменти> Интернет опции> Поверителност, Бутон за сайтове. Изберете нивото с слайдера и потвърдете промяната с бутона OK.

Mozilla Firefox:

В менюто на браузъра: Инструменти> Опции> Поверителност. Активирайте полето Firefox ще: "използва персонализирани настройки за история". Избирайки или не полето Приемане на бисквитки разрешава бисквитките.

Opera:

В менюто на браузъра: Инструменти> Предпочитания> Разширени. Избирайки или не полето "Бисквитки" разрешава бисквитките.

Safari:

В падащото меню Safari изберете Предпочитания и щракнете върху иконата за защита. Нивото на сигурност е избрано тук в полето "Приемане на бисквитките".

Повече информация за бисквитките може да намерите на https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie или в раздел "Помощ“ в менюто на уеб браузъра. Всеки потребител може да зададе нивото на поверителност и вида на бисквитките.

Операторът използва бисквитки, за да събира информация относно използването на Магазина от потребителите. В частност бисквитките позволяват:

 • поддържане на сесията на Потребителя (след влизане в системата) поради което от Потребителя не се изисква да въвежда отново данните за вход и парола на всяка подстраница на Магазина,
 • адаптиране на Магазина към нуждите на потребителите, създаване на статистика за гледане,
 • проверяване на активността на потребителя в уебсайта, включително определяне дали потребителят не е робот - като част от механизма reCAPTCHA, предоставен от Google.

ReCAPTCHA работи, като прилага алгоритъм, който анализира активността на потребителя, като прави снимка на екрана на прозореца на браузъра на потребителя. Ако дейността се счита за механична (като активност на робота), тя се маркира от системата.

reCAPTCHA събира и анализира следните данни:

 • Модели на потребители,
 • Брой кликвания на мишката, които потребителят е направил на страницата или докосвания на приложението,
 • Отговор на езика на браузъра на потребителя на полетата с въпроси,
 • CSS информация,
 • Плъгини, инсталирани в браузъра,
 • IP адреси, които по-рано са били разпознавани като "хора" чрез "бисквитки".

Въпроси и оплаквания относно тази Политика за поверителност могат да бъдат изпращани на адрес info@vasco-electronics.bg.

Операторът, който поставя бисквитки на терминалното устройство на Потребителя и който има достъп до бисквитките, е операторът на Магазина vasco-electronics.bg със седалище на следния адрес:

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
al. 29 Listopada 20,
31-401 Kraków
Полша

Cookie